Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Bedrijfsgegevens

Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle gesloten overeenkomsten met:

Toptijd B.V.
Dorpsstraat 166A
2712 AR  Zoetermeer
KvK 85930679

Artikel 2 – Algemeen
2.1 Indien een of meer bepalingen van deze Voorwaarden nietig is of vernietigd worden, zullen de overige bepalingen van deze Voorwaarden volledig van kracht blijven. Toptijd B.V. en Koper zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen.

2.2 Op bepaalde Producten kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn. Wanneer er strijdigheden bestaan tussen de aanvullende voorwaarden en deze Algemene Voorwaarden, dan gelden in beginsel die bedingen uit de aanvullende voorwaarden tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.

Artikel 3 – Toepasselijkheid
3.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op Overeenkomsten, bestellingen en aanbiedingen en op alle daarmee verband houdende (rechts)handelingen van Toptijd B.V. en Koper. De toepasselijkheid van enige algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van Koper wordt door Toptijd B.V. uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3.2 Tenzij de aard of specifieke inhoud van een bepaling in deze Voorwaarden zich daartegen verzet, is het bepaalde in deze Voorwaarden mede van toepassing op Overeenkomsten waarbij Toptijd B.V. niet optreedt in haar hoedanigheid van Verkoper.

3.3 Deze Voorwaarden gelden met ingang van 1 januari 2008. Toptijd B.V. heeft te allen tijde het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde Algemene Voorwaarden gelden op alle nieuw te sluiten Overeenkomsten. Op reeds bestaande Overeenkomsten blijft de oude versie van de Algemene Voorwaarden van toepassing.

Artikel 4 – Aanbiedingen en totstandkoming Overeenkomst
4.1 Alle aanbiedingen van Toptijd B.V. zijn vrijblijvend en gelden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van het product. Indien een product niet beschikbaar is, dan zal de Koper hiervan bericht krijgen.

4.2 Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat een schriftelijke orderbevestiging naar de Koper is verzonden naar het door de Koper opgegeven adres of wanneer Koper op andere schriftelijke wijze een akkoord voor levering van Toptijd B.V. ontvangt of doordat door Toptijd B.V. uitvoering aan een order wordt gegeven.

4.3 Alle aanbiedingen zijn zorgvuldig gedaan. Toptijd B.V. staat niet in voor: afwijkingen in kleur, afbeeldingen, getallen, specificaties en/of andere aanduidingen. Geringe afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding geven tot schadevergoeding en of ontbinding van de Overeenkomst.

4.4 Koper erkent dat elektronische communicatievormen een geldige Overeenkomst tot stand kunnen laten komen. De elektronische bestanden die door deze communicatie tot stand komen gelden als bewijs.

4.5 Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in een Overeenkomst gelden slechts indien zij schriftelijk door Toptijd B.V. zijn vastgelegd en hebben alleen betrekking op de betreffende Overeenkomst.

Artikel 5 – Prijs en prijswijzigingen
5.1 Alle door Toptijd B.V. gecommuniceerde prijzen zijn in Euro, inclusief belastingen, tenzij expliciet anders is aangegeven.

5.2 Bezorgkosten zijn niet inbegrepen bij de prijzen. Op elke order zullen bezorgkosten worden berekend (tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen) De hoogte van de bezorgkosten is terug te vinden op het Internet of deze zal kenbaar worden gemaakt voordat de Koper een bestelling plaatst.

5.3 Een actie heeft slechts een beperkte geldigheidsduur. Specifieke en/of aanvullende voorwaarden kunnen op een actie van toepassing zijn. Van zowel de geldigheidsduur alsook specifieke, dan wel aanvullende voorwaarden, staat een vermelding bij de actie.

5.4 Verleende kortingen en of andere (prijs) afspraken gelden telkens voor een enkele Overeenkomst. Er kunnen geen rechten hieruit ontleend worden voor andere Overeenkomsten.

5.5 Prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst voor Toptijd B.V. geldende omstandigheden, zoals onder meer valutakoersen, vrachttarieven en dealerprijzen. Indien (een of meerdere van) deze omstandigheden na het sluiten van de Overeenkomst doch voor de aflevering wijzigen, heeft Toptijd B.V. het recht de afgesproken prijzen te wijzigen. Dit zal altijd gebeuren in overleg met de klant.

Artikel 6 – Betaling
6.1 Toptijd B.V. accepteert uitsluitend de volgende betaalwijzen:

 • Betaling via de bank
 • Pinbetaling
 • Contante betaling

De betaalwijzen kunnen in de toekomst worden uitgebreid of beperkt. De actuele betaalwijzen worden kenbaar gemaakt op de Internetsite.

6.2 De Koper heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde Berichten onverwijld aan Toptijd B.V. te melden.

6.3 In het geval een betalingsverplichting niet binnen de gestelde termijn wordt nagekomen dan geldt dat de Koper in verzuim is. Onder het niet nakomen van een betalingsverplichting wordt ook verstaan het ongedaan maken van een reeds verrichte betaling. Indien de Koper in verzuim is zijn alle vorderingen, uit welke hoofde dan ook van Toptijd B.V. op Koper onmiddellijk opeisbaar.

6.4 In geval van het niet nakomen van een betalingsverplichting is Toptijd B.V. gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Koper alle verplichtingen volledig is nagekomen.

6.5 Toptijd B.V. heeft het recht om in voorkomende gevallen vooruitbetaling van (een deel van) de koopsom te verlangen.

Artikel 7 – Eigendomsvoorbehoud
7.1 Eigendom van Producten gaat, niet tegenstaande de feitelijke bezorging, pas op de Koper over, nadat de Koper al hetgeen ter zake van enige Overeenkomst met Toptijd B.V. verschuldigd is, volledig heeft voldaan. Daaronder is mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere uitgevoerde bestellingen.

7.2 De Koper mag de Producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden, verhuren, in gebruik geven, verpanden of anderszins bezwaren. Totdat de feitelijke overdracht van eigendom heeft plaatsgevonden mag, behoudens andere bepalingen en verplichtingen, het Product enkel met de bestemming, zoals deze bij het sluiten van de Overeenkomst is bepaald of redelijkerwijs was te verwachten, corresponderend gebruik worden toegepast. De Zakelijke klant is slechts gerechtigd de Producten, waarvan Toptijd B.V. eigenaar is, aan derden te verkopen of af te leveren, voor zover dit in het kader van Zakelijke klant normale bedrijfsuitoefening noodzakelijk is.

7.3 De Koper stemt toe om op eerste verzoek van Toptijd B.V., of door Toptijd B.V. aan te wijzen (rechts)personen, de Producten ter beschikking te stellen en verleent reeds nu onherroepelijk machtiging om de plaats waar de Producten zich bevinden te betreden teneinde de onder eigendomsvoorbehoud vallende Producten mee te nemen.

7.4 Bij beslag, (voorlopige) surséance van betaling of faillissement dient de Koper onmiddellijk de beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator te wijzen op de (eigendoms-)rechten van Toptijd B.V..

Artikel 8 – Aflevering, afleveringstermijn en inspectie bij aflevering
8.1 Opgaven van aflevertijden gelden als een indicatie en nooit als een uiterste termijn. Nader verstrekte informatie omtrent levertijden blijft eveneens indicatief.

8.2 Overschrijding van een afleveringstermijn geeft de Koper niet het recht tot enige schadevergoeding of ontbinding van de Overeenkomst. Indien de aflevering meer dan dertig (30) dagen, gerekend vanaf het moment van de vooraf overeengekomen afleverdatum, duurt ,dan mag de Overeenkomst ontbonden worden zonder dat er recht op enige schadevergoeding ontstaat. Deze bepaling geldt alleen voor zover de vertraging niet is te wijten aan overmacht als bedoeld in artikel 13

8.3 Aflevering geschiedt door bezorging op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de Overeenkomst opgegeven adres.

8.4 Het risico gaat over op de Koper zodra de Producten op het opgegeven adres zijn bezorgd.

8.5 Wanneer bij een poging tot bezorging de Koper de (deel)aflevering niet accepteert dan is Toptijd B.V. gerechtigd de kosten, hierin mede begrepen de kosten van terugzending en (transport)schade, voortkomend uit deze niet acceptatie te verhalen op de Koper.

8.6 De Koper is verplicht de Producten onmiddellijk na ontvangst te (doen) inspecteren op juistheid van het geleverde en op zichtbare gebreken.

8.7 Zakelijke klanten mogen Producten afwijzen wegens non-conformiteit met het overeengekomene (zichtbare gebreken) binnen vijf (5) werkdagen na aflevering. Daarna worden de Producten geacht te zijn aanvaard. Consumenten dienen Toptijd B.V. binnen twee werkdagen na de ontdekking van een gebrek of het moment waarop zij dit gebrek redelijkerwijs hadden kunnen ontdekken op de hoogte te stellen van non-conformiteit met het overeengekomene.

8.8 Na het constateren van enig gebrek is de Koper verplicht om het gebruik, van de betreffende Producten onmiddellijk te staken en voorts al het redelijkerwijs mogelijke te doen en te laten ter voorkoming van (verdere) schade.

8.9 De Koper zal alle voor onderzoek van de klacht noodzakelijke medewerking verlenen, onder meer door Toptijd B.V. in de gelegenheid te stellen een onderzoek in te (doen) stellen naar de omstandigheden.

8.10 Aan het in behandeling nemen van een klacht kan de Koper geen rechten ontlenen.

8.13 Indien de Koper geen medewerking verleent of anderszins onderzoek niet (meer) mogelijk is, wordt de klacht niet in behandeling genomen en heeft de Koper geen aanspraken terzake.

8.14 Het staat de Koper niet vrij de Producten te retourneren, voordat Toptijd B.V. daarmee heeft ingestemd. Uitsluitend indien tijdig, correct en terecht is gereclameerd zijn de redelijke kosten van retourneren voor Toptijd B.V..

8.15 Indien de Koper tijdig, correct en terecht klaagt over gebreken aan een Product, is de daaruit voor Toptijd B.V. voortvloeiende aansprakelijkheid beperkt tot de in artikel 10 omschreven verplichtingen.

Artikel 9 – Ruilen en herroepingrecht
9.1 De Koper mag binnen zeven (7) kalenderdagen na ontvangstname zonder boete en zonder opgave van redenen de koop ontbinden met inachtneming van het bepaalde in artikel 9.3 t/m 9.6. Indien van het herroepingrecht gebruik wordt gemaakt zal Toptijd B.V. zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 30 dagen na de ontbinding zorgdragen voor de terugbetaling van het door de Koper aan Toptijd B.V. betaalde, mits de desbetreffende Producten zijn geretourneerd.

9.2 Ruilen van een Product is mogelijk binnen zeven dagen mits de Koper de originele aankoopnota overlegt en het bepaalde in artikel 9.3 t/m 9.6 in acht wordt genomen.

9.3 Uitgesloten van ontbinding in de zin van artikel 9.1 of omruilen van een product zijn de volgende Producten:

 • Gepersonifieerde Producten en Producten die specifiek voor koper zijn besteld.
 • Producten waarvoor een dagprijs geldt.
 • Producten die zich niet meer in de originele staat, of gedragen staat bevinden.
 • Om in aanmerking te komen voor retournering, moet uw artikel ongebruikt zijn en zich in dezelfde staat bevinden als waarin u het heeft ontvangen.
 • Producten die ten tijde van de koop zijn bekeken en goed bevonden kunnen niet geretourneerd worden.

9.4 Het betreffende Product dient compleet en in originele staat te zijn. Op of aan het betreffende Product inclusief de verpakking mag geen enkele wijziging zijn aangebracht en deze dient in ongeschonden staat te zijn; alle documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen dienen eveneens bij de retourzending te worden gevoegd.

9.5 De Koper is zelf verantwoordelijk voor het (tijdig) terugzenden van het betreffende Product.

De kosten van de terugzending zijn in principe voor rekening van de Koper. Terugzending van de producten geschiedt onder verantwoordelijkheid van koper. Voor retourzendingen krijgt Koper een specifiek adres.

Artikel 10 – Garantie
10.1 Op alle uurwerken geven wij 6 maanden garantie vanaf de datum die op de verkoopbon staat. Deze garantie geldt niet voor de waterdichtheid, kronen en drukkers, glas, bandjes en sluitingen. Beschadiging ten gevolge van onjuist gebruik, schade toegebracht door de eigenaar of derden vallen ook buiten deze garantie.

10.2 Door fabrikanten of toeleveranciers van Producten aan Toptijd B.V. gegeven garanties betreffende deze Producten zullen steeds aan de Koper worden overgedragen.

10.3 Bij Producten die met fabrieksgarantie worden geleverd dient de klant zich met klachten rechtstreeks tot de fabrikant of toeleverancier te wenden. Desgevraagd kan Toptijd B.V. daarbij tussen de klant en fabrikant of toeleverancier bemiddelen, bijvoorbeeld (doch niet uitsluitend) door het product namens en voor risico van de klant te verzenden naar de fabrikant of toeleverancier.

10.4 Op voorwaarde dat tijdig, correct en overeenkomstig de bepalingen van artikel 8.8 e.v. is geklaagd en genoegzaam is aangetoond dat de Producten niet beantwoorden aan hetgeen terzake is overeengekomen, of materiaal en/of constructiefouten vertonen, of niet behoorlijk functioneren, heeft Toptijd B.V. de keus hetzij de niet deugdelijk gebleken Producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe Producten of onderdelen, hetzij de betreffende Producten of onderdelen deugdelijk te repareren, hetzij tegen retournering van de ondeugdelijk gebleken Producten of onderdelen de koopprijs daarvan te restitueren c.q. het gefactureerde bedrag te crediteren, hetzij de Koper alsnog een in onderling overleg vast te stellen korting op de koopprijs te verlenen. Door voldoening aan één van de hiervoor genoemde prestaties is Toptijd B.V. terzake van haar verplichtingen volledig gekweten.

10.5 Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen aanspraak op garantie worden gedaan indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:

 • indien er veranderingen in of aan het Product zijn aangebracht;
 • waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van de producent zijn verricht;
 • indien de originele factuur niet kan worden overgelegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt;
 • indien gebreken het gevolg zijn van onoordeelkundig of niet met de bestemming corresponderend gebruik;
 • indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud;
 • indien het serienummer is verwijderd, gewijzigd of anderszins oncontroleerbaar is gemaakt;
 • indien na het in werking treden van een reparatieprocedure de Koper meldt dat er aanspraak op garantie wordt gemaakt;
 • indien het Product is doorverkocht, doorgeleverd of vervreemd.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid
11.2 In alle gevallen is de aansprakelijkheid van Toptijd B.V. beperkt tot het bedrag waarop in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten aansprakelijkheidsverzekering(en) aanspraak bestaat, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden in het desbetreffende geval voor rekening van Toptijd B.V. komt.

11.3 Tenzij de schade is veroorzaakt door grove schuld of opzet van Toptijd B.V. (of van haar leidinggevend personeel), zal Koper Toptijd B.V. vrijwaren tegen alle aanspraken van derden, direct of indirect verband houdend met de producten en zal hij Toptijd B.V. alle schade vergoeden die Toptijd B.V. lijdt als gevolg van dergelijke aanspraken.

Artikel 12 – Verzuim en ontbinding
12.1 Bij verzuim van Koper of in één van de in artikel 12.2 genoemde gevallen zijn alle vorderingen van Toptijd B.V. op Koper, uit welke hoofde ook, onmiddellijk en volledig opeisbaar en is Toptijd B.V. bevoegd tot opschorting van de uitvoering van elke Overeenkomst en/of tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van enige Overeenkomst. Het voorgaande doet niet af aan de overige rechten van Toptijd B.V. op grond van de wet of de Overeenkomst.

12.2 In geval van (voorlopige) surséance van betaling, faillissement, stillegging of liquidatie van (het bedrijf van) Koper, zullen alle Overeenkomsten van rechtswege zijn ontbonden, tenzij Toptijd B.V. binnen een redelijke tijd mededeelt nakoming van (een deel van) de Overeenkomst te verlangen.

Artikel 13 – Overmacht
13.1 Indien Toptijd B.V. door een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan haar verplichtingen jegens Koper kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand.

13.2 Indien de overmachttoestand 30 dagen duurt, hebben beide partijen het recht de Overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmachtsituatie dit rechtvaardigt.

13.3 Ingeval van overmacht heeft Koper geen recht op enige (schade)vergoeding, ook niet als Toptijd B.V. als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.

13.4 Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Toptijd B.V. onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Toptijd B.V. kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden wordt onder meer gerekend: stakingen en uitsluitingen, brand, burgeroorlog, terrorisme, energiestoringen, bedrijfsstoringen, stagnatie of andere problemen bij de productie door Toptijd B.V. of haar toeleveranciers en/of bij haar eigen of door derden verzorgd transport en/of maatregelen van enige overheidsinstantie, telecommunicatiestoringen, alsmede het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning.

13.5 Toptijd B.V. zal de Koper zo spoedig mogelijk van een (dreigende) overmachttoestand op de hoogte stellen.

Artikel 14 – Services en diensten
14.1 Toptijd B.V. is te allen tijde gerechtigd om bij het leveren van services en diensten gebruik te maken van derden.

Artikel 15 – Persoonsgegevens en privacy
15.1 De gegevens van een Koper zullen uitsluitend volgens het privacy beleid van Toptijd B.V. verwerkt worden. De Internetsite van Toptijd B.V. bevat de van toepassing zijnde privacy statement.

Artikel 16 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter
16.1 Uitsluitend het Nederlands Recht is van toepassing op alle aanbiedingen en Overeenkomsten.

16.2 Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

16.3 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.